地藏菩萨本愿经 大吉祥天女咒

发布时间:2019-11-26 来源:冬季养生茶

 

 咒语原文:

 南无佛陀。南无达摩。南无僧伽。
 南无室利。摩诃提鼻耶。怛你也他。
 波利富楼那。遮利三曼陀。达舍尼。
 摩诃毗诃罗伽帝。三曼陀。
 毗尼伽帝。摩诃迦利野。
 波祢。波��。波祢。萨利�独跛�。
 三曼陀。修钵�赖邸8涣ツ恰0⒗�那。
 达摩帝。摩诃毗鼓毕帝。摩诃弥勒帝。
 娄簸僧祗帝。醯帝�k。僧祗醯帝。
 三曼陀。阿他阿[少/免]。婆罗尼。

 大吉祥天女咒注音:

 nā mó fó tuó。nā mó dá mó,nā mó sēng qié。
 nā mó shì lì。mó hē tí bí yě。dá nǐ yě tuō。
 bō lì fù lóu nuó。zhē lì sān màn tuó。dá shě ní。
 mó hē pí hē luó qié dì。sān màn tuó。
 pí ní qié dì。mó hē jiā lì yě。
 bō nǐ。bō là。bō nǐ。sà lì wā lì tuō。
 sān màn tuó。xiū bō lí dì。fù lì nuó。ā lì nuó。
 dá mó dì。mó hē pí gǔ bì dì。mó hē mí lè dì。
 lóu bǒ sēng qí dì。xī dì xǐ。sēn吉林到哪家医院治癫痫,靠谱g qí xī dì。
 sān màn tuó。ā tuō ā nóu。pó luó ní。

 发音注解:

 南无:录音带多读为(nā那)(mó摩),《密宗秘法·特音》皆读(nā那)(mō摸)。今人多读成南(ná拿)无(mó摩)。另外,还有全读去声的。

 怛你也他:“怛”读(dá答),“他”古音读(tuō托)。

 波利富楼那:“那”读成(nuó古音“娜”)。以下“那”也应按此发音。

 毗:发音为(pí皮)。

 伽:读(qié茄)。

 迦:读作(jiā加)。

 祢:读作(nǐ你)属于古音,而今音为(mí迷)。

 ��:各地多读成(là辣),此字与喇通假,喇,古读(là辣)。

 萨利�独跛�:此句中“��”,应读读音(wā蛙),也有的地区读(wá娃)。类似“娑�囤�”句中的“��”才读作(pó婆)。

 簸:读成(bǒ跛)。

 祗:发音为(qí奇)。

 醯:读(xī西)。

 �k:读为(xǐ喜),为古音,今无此音。另读(shī师)、(shāi筛)。

 [少/免]:古音皆读为(nóu),见《康熙字典》、《中华大字典》、《辞海》。

 功德简介:

 此咒的功德,使念佛忏悔,发愿回向的人,不会分散道心,早日修成,安徽正规的癫痫治疗医院在哪里金光明三昧,破“烦恼障”、“业障”和“报障”速登菩提。

 下面功德介绍摘录于《佛说大吉祥天女十二名号经》:

 如是我闻。一时薄伽梵。在安乐世界。尔时观自在菩萨。来诣佛所头面礼佛足退坐一面。尔时大吉祥天女菩萨摩诃萨。亦往佛所稽首佛足退坐一面尔时世尊。为欲利益薄福贫穷诸有情故。见吉祥天女。告观自在菩萨言。若有�刍�刍尼近事男近事女。及彼一切有情之类。知此大吉祥天女十二名号。受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障。获得丰饶财宝富贵。……佛言汝当善听。今为汝说所谓“吉庆”、“吉祥”、“莲华”、“严饰”、“具财”、“白色”、“大名称”、“大光曜”、“施食者”、“施饮者”、“宝光”、“大吉”是十二名号。汝当受持。……此大吉祥陀罗尼及十二名号。能除贫穷一切不祥。所有愿求。皆得圆满。若能昼夜三时读诵此经。每时三遍。或常受持不间。作饶益心随力虔诚供养大吉祥天女菩萨。速获一切财宝丰乐吉祥。

地藏菩萨本愿经

唐于阗国三藏沙门实叉难陀译

稽首本然净心地无尽佛藏大慈尊
南方世界涌香云香雨花云及花雨
宝雨宝云无数种为祥为瑞遍庄严
天人问佛是何因佛言地藏菩萨至
三世如来同赞叹十方菩萨共皈依
我今宿植善因缘称扬地藏真功德

慈因积善,誓救众生,手中金锡,振开地狱之门。掌上明珠,光摄大千世界。智慧音里,吉祥云中,为阎浮提苦众生,作大证明功德主。大悲大愿,大圣大慈,本尊地藏菩萨摩诃萨。

玉溪哪家医院治癫痫病,专业

开经偈

无上甚深微妙法百千万劫难遭遇
我今见闻得受持愿解如来真实义

南无本师释迦牟尼佛(三称)
南无大愿地藏王菩萨(三称)

地藏菩萨本愿经卷上

忉利天宫神通品第一

如是我闻。一时佛在忉利天,为母说法。尔时十方无量世界,不可说不可说一切诸佛,及大菩萨摩诃萨,皆来集会。赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法。各遣侍者,问讯世尊。
是时如来含笑,放百千万亿大光明云。所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云、大吉祥光明云、大福德光明云、大功德光明云、大归依光明云、大赞叹光明云。
放如是等不可说光明云已,又出种种微妙之音,所谓檀波罗蜜音、尸波罗蜜音、羼提波罗蜜音、毗离耶波罗蜜音、禅波罗蜜音、般若波罗蜜音、慈悲音、喜舍音、解脱音、无漏音、智慧音、大智慧音、狮子吼音、大狮子吼音、云雷音、大云雷音。
出如是等不可说不可说音已,娑婆世界,及他方国土,有无量亿天龙鬼神,亦集到忉利天宫。所谓四天王天、忉利天、须焰摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、光音天、少净天、无量净天、遍净天、福生天、福爱天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天、摩醯首罗天,乃至非想非非想处天,一切天众、龙众、鬼神等众,悉来集会。复有他方国土,及娑婆世界,海神、江神、河神、树神、山神、地神、川泽神、苗稼神、昼神、夜神、空神、天神、饮食神、草木神,如是等神,皆来集会。复有他方国外伤性癫痫为什么严重土,及娑婆世界,诸大鬼王,所谓恶目鬼王、啖血鬼王、啖精气鬼王、啖胎卵鬼王、行病鬼王、摄毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王,如是等鬼王,皆来集会。
尔时释迦牟尼佛,告文殊师利法王子菩萨摩诃萨:汝观是一切诸佛菩萨,及天龙鬼神,此世界、他世界,此国土、他国土,如是今来集会,到忉利天者,汝知数否?
文殊师利白佛言:世尊,若以我神力,千劫测度,不能得知。
佛告文殊师利:吾以佛眼观故,犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来,已度、当度、未度,已成就、当成就、未成就。
文殊师利白佛言:世尊,我已过去久修善根,证无碍智,闻佛所言,即当信受。小果声闻、天龙八部,及未来世诸众生等,虽闻如来诚实之语,必怀疑惑。设使顶受,未免兴谤。唯愿世尊,广说地藏菩萨摩诃萨,因地作何行、立何愿,而能成就不思议事。
佛告文殊师利:譬如三千大千世界,所有草木丛林、稻麻竹苇、山石微尘,一物一数,作一恒河;一恒河沙,一沙一界;一界之内,一尘一劫;一劫之内,所积尘数,尽充为劫。地藏菩萨证十地果位以来,千倍多于上喻,何况地藏菩萨在声闻、辟支佛地。文殊师利,此菩萨威神誓愿,不可思议。若未来世,有善男子善女人,闻是菩萨名字,或赞叹,或瞻礼,或称名,或供养,乃至彩画、刻镂、塑漆形像,是人当得百返生于三十三天,永不堕恶道。
文殊师利,是地藏菩萨摩诃萨,于过去久远不可说不可说劫前,身为大长者子。时世有佛,号曰狮子奋迅具足万行如来。时长者子,见佛相好,千福庄严。因问彼佛,作何行愿,而得此相?时狮子奋迅具足万行如来告长者子:欲证此身,当须久远度脱一切受苦众生。

友情链接: 武汉中际癫痫病医院 武汉癫痫病重点医院 武汉癫痫病医院 癫痫病专科医院 癫痫的治疗 北京治疗癫痫的专科医院 北京治疗癫痫的医院 武汉治疗癫痫的医院 治疗癫痫病的医院 癫痫病专科医院排名 癫痫病能治愈吗 武汉中际中西医结合癫痫病医院 武汉中际医院 北京癫痫病医院哪家好 郑州癫痫病专科医院 武汉癫痫病专科医院 武汉治疗癫痫的医院 有哪些治疗癫痫的好方法 癫痫病能治好吗 得了癫痫能治好吗 小儿癫痫病能治愈吗 癫痫病的治疗方法 羊羔疯能治好吗 癫痫病如何治疗 治疗癫痫的方法有哪些 癫痫病的症状有哪些 癫痫症的症状都有哪些 癫痫到底能不能治好 癫痫病能治愈吗 癫痫症状 西安治疗癫痫病医院 治疗癫痫病好方法 哪里医院看癫痫好 儿童癫痫病能治好吗 北京军海癫痫病医院 西安哪家癫痫病医院好 武汉癫痫病专科医院